Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №80/2017 г.

Вторник, 12 Септември 2017 10:00

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии в имоти № 007005 и реконструкция на изградените оранжерии в имот № 007004, местност „Студената вода“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. А., Д. А., Р. А.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един брой оранжерия в имот 007005, представляващ земеделска земя с площ 2.010 дка и начин на трайно ползване „нива“ и реконструкция на изградени оранжерии в имот № 007004, представляващ земеделска земя с площ 2.012 дка и начин на трайно ползване „нива“. Предвидено е в оранжериите да бъдат отглеждани зеленчуци в размер на 50 тона/годишно.
За отопление на оранжериите е предвидено да бъде монтирано парно на пелети.
Предвидено е водоснабдяването на имотите за питейно - битови нужди да се осъществи от съществуващ уличен водопровод за с. Ново Делчево.
За напояване на насажденията е предвидено изграждане на система за капково напояване, която ще се захранва с вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма - Места, около 2500 м3 за поливен сезон.
Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващ уличен канал, чрез изграждане на канализационни отклонения до имотите.
Електроснабдяването на имотите предвидено да се осъществи от съществуващата мрежа НН на с. Ново Делчево, чрез подземноположена външна връзка, като на имотните граници на имотите ще бъде монтирано ГЕТ.
Достъпа до имотите ще се осъществява по полски път .
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-218/23.08.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 5, т. 8 и т. 10 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имотшите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най - близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.), на геодезично разстояние около 0.35 км;
- защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.), на геодезично разстояние около 0.96 км
- защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), на геодезично разстояние около 13.37 км.
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на оранжерии в имоти с номера 007004 и 007005 в местността Студената вода, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кмета на с. Ново Делчево и БДЗБР.