Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 79/2012 г.

Вторник, 04 Декември 2012 22:00

инвестиционно предложение: “Ремонт на въздушна линия 110 кV „Божур“ на територията на община Симитли и община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Съгласно представената информация и документация, ремонтът на въздушната линия 110 кV, включва демонтаж на всички стълбове и изграждане на нови стълбове (с по-голяма височина) болтова конструкция, поцинковани за две тройки проводници и подмяна на мълниезащитно въже.

Предвижда се фундиране на стълбове за здрава почва – 153 бр. и за 50% воден подем – 7 бр. с №№ 10, 12, 13, 42, 56, 79 и 85.

Ремонтът на въздушната линия 110 кV, включващ демонтаж на всички стълбове и изграждане на нови стълбове с по-голяма височина и нови проводници е по същество строителство на нов надземен електропровод по трасето на съществуващия, предвид което попада в обхвата на т. 3, буква «б» на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие. Трасето на въздушна линия 110КV „Божур“ в отделните си части преминава в близост до защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), BG0000626 “Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.) и BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в границите на горецитираните защитени зони

Копие от писмото е изпратено до кметовете на общините Разлог и Симитли, и до директора на БДЗБР.