Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение №13 / 2009 г.

Петък, 13 Февруари 2009 03:00

Представена от г-н Никола Шалев – управител на ЕТ «Никола Шалев» със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. «Илинденци» № 35 документация за инвестиционно предложение: “Пункт за изкупуване на черни и цветни метали” в УПИ ХVІІІ – 86 в кв. 101 по плана на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за изграждане на изграждане на хотелски комплекс е включено в т. 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най - близко разположените защитени зони (ЗЗ) са:

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитенитезони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

  1. Местоположението на инвестиционното предложение не е в непосредствена близост до гореупоменатите защитени зони и не е възможно индиректно повлияване следствие антропогенния натиск по време на строителството и по време на експлоатацията;
  2. Практически инвестиционното предложение не може да окаже отрицателно въздействие върху природните типове местообитания и местообитания на видове, предмет на опазвена в зоните и до намаляване числеността на техните популации;
  3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на защитените зони, както и да окаже въздействе върху природозащитните им цели;
  4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;
  5. Инвестиционното предложение не засяга защитени видове растения и животни и няма да доведе до увреждане и/или унищожаване на техните местообитанияи места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. Не се засягат и консервационно значими видове.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата преценката за вероятната степен на въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено  до гр. Хаджидимово