Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 55/ 2009 г.

Вторник, 01 Септември 2009 23:00

 
Г-Н ТОДОР МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВq УПРАВИТЕЛ НА „БАЛКАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”АД, ГР.  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
, документация за инвестиционно предложение „База за третиране на отпадъци,  в имот № 0040043, местност „Мокра поляна”, землище на с.Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Самостоятелното инвестицинно предложение „База за третиране на отпадъци” e включено в т. 11, буква „б” и т. 3, буква „а” на Приложение № 2 на ЗООС.

Базата за третиране на отпадъци която ще се разположи в имот № 0040043, местност „Мокра поляна”, землище на с. Добротино, не може да се разглежда като отделно, самостоятелно съоръжение, а следва да бъде част от регионалния подход за третиране на отпадъците на Регион Гоце Делчев. За провеждане на приложимата процедура по реда на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда, при спазване на регионалния подход за третиране на отпадъците на Регион Гоце Делчев, описан в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., и съгласно чл. 82, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда е изискано да се съвместят оценките на инвестиционно предложение “Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово” и инвестиционно предложение „База за третиране на отпадъци”, след като представите информация относно наличието на договореност (в съответната писмена форма) между Община Гоце Делчев и БАЛКАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”АД във връзка с изпълнение на изискването за възложител на инвестиционното предложение по смисъла на т. 20 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитени зони  като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най-близко разположените защитени зони са:

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) във връзка с  чл.2, ал. 1, т. 3, буква “а” инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал.3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, предвид което при разработването на доклада по ОВОС не е необходимо да се включва оценка за степента на въздействие върху защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев, Хаджидимово,  Гърмен и  с. Добротино.