Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 71/ 2009 г.

Понеделник, 26 Октомври 2009 22:00

Г-жа Спаска Трунгова, гр. Сандански, документация за инвестиционно предложение: изграждане на оранжерия в имот № 004011 с площ 6.499 дка, местност “Горни лаки”, землище на с. Рибник, Община Петрич

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционно предложение за изграждане на на оранжерия включващо и изграждане на инсталация за производство на пара и топла вода (котел за нуждите на предвидената за изграждане в имота оранжерия) попада в т. 3, буква “а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 82, ал. 3 и чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение попада в границите на защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG 0002098 за опазване на дивите птици, приета с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитена зона “Рупите”, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), (Наредбата за ОС).

Представената информация в уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС е достатъчна за да се извърши ОС. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще се извърши при внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Рибник и Община Петрич