Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №100/2016 г.

Понеделник, 03 Октомври 2016 15:05

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия и селскостопанска постройка в имот № 039022, местност „Свети Димитрия“, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 5.505 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъдат изградени оранжерия от метална конструкция и полиетиленово покритие и селскостопанска постройка за съхранение на селско стопанска продукция и инвентар.
За напояване на зеленчуковите насаждения е предвидено изграждане на система за капково напояване, като необходимите водни количества за напояване са в размер на 3100 м3 за поливен сезон. За захранване на капковата система за напояване са посочени две алтернативи: от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма - Места, за което е представено становище относно възможността за захранване на обекта с вода и сключен договор за доставка на вода за напояване и от съществуващ външен водопровод, собственост на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, за което е приложено становище с изх. № 851/04.08.2016 г. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, предвидена за изграждане в границите на горепосочения имот.
Електрозахранването на предвидения обект ще се осъществи от съществуващ трафопост, разположен на около 300 м южно от имота.
Отоплението на оранжерията е предвидено да бъде с парно на пелети.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-365/21.09.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.). Предвижда се ел. захранване на имота от съществуващ трафопост на около 300 м южно от имота.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кметство с. Лешница и БДЗБР.