Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №105/2016 г.

Сряда, 26 Октомври 2016 17:00

Инвестиционно предложение: “Създаване на трайни насаждения от череша и лешник в имоти №№ 062004, 062006, 062007, 062008, 062015, 062016, 062017, 062018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062023, 062024, 062025, 062026, 062027, 062036, 063010 и 063011, землище на с. Склаве и имоти №№ 006006, 006008, 006010, 068001, 068002, 068003, 068004 и 068007, землище на с. Спатово, със система за капково напояване, изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число помещение за обитаване в имот № 062036, землище на с. Склаве и изграждане на ажурна ограда около имотите, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда на обща площ от 144,030 дка създаване на насаждение от череши в имоти №№ 062004, 062006, 062007, 062008, 062015, 062016, 062017, 062022, 062024 и 062036 с НТП: „ниви“, землище на с. Склаве, община Сандански; създаване на насаждение от лешници в имоти №№ 062018, 062019, 062020, 062021, 062023, 062025, 062026, 062027, 063010 и 063011 с НТП: „ниви“, землище на с. Склаве и в имоти №№ 006006, 006008, 006010 с НТП: „ливади“, 068001, 068002, 068003, 068004, 068007 с НТП: „ниви“, землището на с. Спатово, община Сандански. Предвижда се изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, вкл. помещение за обитаване в имот №062036, система за капково напояване на насажденията и ограждане на имотите с ажурна ограда от стоманобетонни колове и поцинкована мрежа.
Системата за капково напояване ще се захранва чрез доставяне на вода за напояване от „Напоителни системи“ ЕАД, за което е представен договор с дружеството.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-379/03.10.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Имоти с номера 062018, 062019, 062020, 062021, 062023, 062025, 062026, 062027, землище на с. Склаве, попадат частично в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.). Имоти с номера 063010, 063011, землище на с. Склаве и 006006, 006008, 006010, 068001, 068002, 068003, 068004, 068007, землището на с. Спатово, попадат изцяло в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кмета на с. Склаве и кмета на с. Спатово и БДЗБР.