Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №132/2016 г.

Петък, 09 Декември 2016 16:00

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощни градини в поземлени имоти с №№ 061009, 100.1908, 100.1911, 100.1912, 100.1914, 100.1917 и 000495 в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград и добив на подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение“.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се с инвестиционното предложение се предвижда:
1. Създаване на овощни насаждения от круши, дюли и десертно грозде в имоти 061009, 100.1908, 100.1911, 100.1912, 100.1914, 100.1917 на обща площ от 37,298 дка и изграждане на капкова система за напояването им. С цел осигуряване на необходимите количества вода за захранване на капковата система ще бъде изграден сондажен кладенец в имот №061009 с дълбочина 380 м. Годишно за поливни нужди е предвидено да се ползват 7160 м3 вода. Предвидено е изграждане на постройка за инвентар и складова база.
2. Създаване на овощни насаждения от круши в имот №000494 с площ 22,765 дка и капкова система за напояването им. Ще бъде поставен резервоар с обем 20 м3, като същия се зарежда с водонска от сондажния кладенец, предвиден за изграждане в имот №011009.
За достъп до имотите ще се ползват съществуващи полски пътища.
Заявените инвестиционни предложения попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становища с изх. № изх. №П-01-4552/01.12.2016 г. и изх. №П-01-477/01.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до имотите са разположени границите на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 “Кочериново”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на кметовете община Благоевград и кметство с. Дъбрава и БДЗБР.