Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Понеделник, 15 Юли 2019 10:04

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Покровник“ на р. Четирка с водохващане на к. 371.0 м и сградоцентрала на к. 344.2 м в землището на с. Покровник, общ. Благоевград, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Покровник“ на р. Четирка с водохващане на к. 371.0 м и сградоцентрала на к. 344.2 м в землището на с. Покровник, общ. Благоевград, област Благоевград“ с възложител „Спортена“ ЕООД, ЕИК: 101742094, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 8, вх. Б, ап. 18, за което е издадено за Решение № БД-08-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решенията, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-08-ПР/2013 г. е загубило правно действие.