Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №СО-20-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Петък, 24 Януари 2020 13:00

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №СО-20-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „База за отдих и спорт“ в поземлен имот с №000147, местността „Лаго“, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „База за отдих и спорт“ в поземлен имот с №000147, местността „Лаго“, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, с променен възложител „ФЕЦ БАРАКОВО“ ЕООД, ЕИК: ЕИК: 205896703, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Пейо Яворов“ № 2, за което е издадено Решение № СО-20-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – София, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № СО-20-ПР/2007 г. е загубило правното си действие.