Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Сряда, 15 Април 2020 13:36

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, ресторант и магазин за сувенири в имот №182005 с площ 1.979 дка, местност „Текето“, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел, ресторант и магазин за сувенири в имот №182005 с площ 1.979 дка, местност „Текето“, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев“, за което е издадено Решение №БД-09-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-09-ПР/2008 г. е загубило правното си действие.