Съобщения и обявления

Решение № 14/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Петък, 11 Декември 2020 10:20

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/08.21.2020 г.

РЕШИХ: очевидна фактическа грешка в Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение №БД-13-ЕО/2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е решено да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.12 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп““.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението