Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Сряда, 23 Декември 2020 16:17

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на медицински център в имот с пл. №702 кв. 50 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на медицински център в имот с пл. №702 кв. 50 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ с възложител М. А. Л.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-70-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.