Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Четвъртък, 04 Май 2017 16:30

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Глазне в землището на с. Баня, община Разлог и гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Глазне в землището на с. Баня, община Разлог и гр. Банско, община Банско, област Благоевград” с възложител: „ПИРИН ЕЛЕКТРИСИТИ БИЛДИНГ” ООД, ЕИК: 200640381, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. “Стефан Караджа” № 74, за което е издадено Решение № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-28-ПР/2010 г. е загубило правното си действие.