Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № 33-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Вторник, 30 Май 2017 15:39

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № 33-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Киселец“ на р. Сугаревска, землище на с. Сугарево, община Сандански

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), относно реализацията на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Киселец“ на р. Сугаревска, землище на с. Сугарево, община Сандански с възложител „ФУРНИР ПЛАСТ“ ЕООД, ЕИК: 101054938, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, Промишлена зона, за което е издадено Решение № 33-ПР/2003 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № 33-ПР/2003 г. е загубило правното си действие.