Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2009 г. и Решение № БД-08-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Сряда, 27 Септември 2017 17:35

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2009 г. и Решение № БД-08-ПР/2011 г.за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005071, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград” и „Водовземане от подземни води за напояване на зеленчуци в оранжериен комплекс в имоти с № 005071 и № 005030, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционни предложения за „Изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005071, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград” и „Водовземане от подземни води за напояване на зеленчуци в оранжериен комплекс в имоти с № 005071 и № 005030, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”, за които от директора на РИОСВ – Благоевград са издадени Решение № БД-67-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Решение № БД-08-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС, с които е решено да не се извършва ОВОС за така заявените инвестиционни предложения.
При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционните предложения.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-67-ПР/2009 г. и Решение № БД-08-ПР/2011 г. са загубили правното си действие.