Архив Съобщения обявления

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма с изх. №4526(22)/01.11.2017 г.

Сряда, 15 Ноември 2017 15:55

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс за издадено писмо изх. № 4526(22)/01.11.2017 г. адресирано до г-жа Боряна Стефанова Костова, управител на "ГД Инвест" ООД, с приложено към него писмо с изх. № П-01-533/24.10.2017 г. на директора на БДЗБР.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-ЖА БОРЯНА СТЕФАНОВА КОСТОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ГД ИНВЕСТ“ ООД
ЕИК: 101773588
с. Катунци, общ. Сандански

 

УВАЖАЕМАГОСПОЖО КОСТОВА,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено писмо с изх. № 4526(22)/01.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на приложима процедура по подадено уведомление с вх. № 4526/08.12.2016 г. за инвестиционно предложение за „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение -тръбен кладенец в УПИ II, пл. № 521, кв. 81 по плана на с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград“, ведно с приложено към него с приложено към него писмо с изх. № П-01-533/24.10.2017 г. на директора на БДЗБР. Писмото е изпратено да седалището на дружеството, съгласно Търговския регистър, но е върнато с отметка „Непознат“.

Съобщението и цитираните писма са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 15.11.2017 г.

Съобщението заедно с писмата са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 15.11.2017 г. за период от 14-дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на ул. „Свобода" № 1, стая № 3 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмата, Ви уведомяваме, че ще считаме същите за получени.