Прекратени процедури

07-АПК/2020

Сряда, 25 Март 2020 15:35

РЕШЕНИЕ № 07-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХII-609,496, имот с идентификатор 04279.608.496 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ в РИОСВ - Благоевград по подадено уведомление с вх. №1018/16.03.2020 г.

Възложител: „ЮМС КОНСУЛТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението