Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Гоце Делчев и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 09.02.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Гоце Делчев, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Гоце Делчев.

Общият устройствен план се разработва на основание чл. 105 от ЗУТ и §123, ал. 1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Гоце Делчев с Договор № 63 от 26.05.2016 г.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът, отговорен за прилагането на ОУП е Община Гоце Делчев.

ОУП се финансира от Общинския бюджет с финансовата подкрепа на МРРБ, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Гоце Делчев природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:

• Цели на социално-икономическото развитие:

 • усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
 • осигуряване иа условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности;
 • създаване на условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури;
 • стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи
 • социално-икономическото развитие;
 • осигуряване реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими за социално-икономическото развитие на общината.

• Цели на устройственото развитие:

 • регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърнят целостта и стабилността на природната Й среда;
 • създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР - регионален план за развитие на Югозападния район за планиране областната стратегия и общинския план за развитие 2014-2020, както и на общински, регионални и национални инфраструктурни проекти. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУП, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР;
 • прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при търсене на максимален ефект при инвестирането и запазване на характерни качества и уникалност на териториите, както на община Гоце Делчев, така и на съседните общини;
 • планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.

Основните задачи, които си е поставил ОУП се разпределят в три групи:

- Първата група включва задача с концептуален (стратегически) характер и са както следва:

 • установяване на състоянието на ресурсите и потенциалите, с които разполага общината и възможностите им за използване, с оглед постигане на основната и на специфичните цели на развитието и устройството на територията;
 • определяне насоките за пространствено развитие на общината за перспективния срок на действие на плана както и основните параметри на демографското й развитие;
 • създаване на условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори (външни и вътрешни), имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и извънселищни територии;
 • осигуряване на устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за устойчивост в развитието;
 • разкриване наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в развитието и осигуреността на населението с техническа и социална инфраструктура, на зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи.

- Втората група включва задачи с функционална насоченост, които да обосновават конкретни функционални и устройствени решения за:

 • организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера;
 • йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й;
 • развитието, оразмеряването и провеждането на елементите на инженерните мрежи;
 • организирането, диференцирането и оразмеряването на елементите на зелената сис-тема;
 • поддържането на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане фактът, че градът има епизодични проблеми в екологично отношение;
 • разработването на програма от мероприятия и система за управление на реализацията на ОУП.

- Третата група задачи включва:

 • осигуряването на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси;
 • отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените;
 • определянето на режимите на отделните видове територии при съобразяване с плановете за земеразделяне и кадастралната карта на землището на гр. Гоце Делчев.

В обхвата на ОУП попадат части от три защитени зони от Натура 2000 - BG0002076 „Места", BG0000209 „Пирин" и BG0002126 „Пирин буфер'* за опазване на дивите птици и три зони - BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш", BG0001021 „Река Места" и BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания, поради което като приложение към ЕО е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект за общ устройствен план за територията на община Гоце Делчев и на екологичната оценка към него.

Общият устройствен план и докладът за екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се на интернет адрес www.gotsedelchev.bg, както и в сградата на Общинска администрация на адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, кабинет № 101, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за връзка по провеждане на консултациите относно ОУП: арх. Йорданка Драганова, тел.: 0885262608, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Становища и мнения по ПП на ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Гоце Делчев с адрес: 2900, гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, тел.: 0888006080, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.gocedelchev.bg

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17:00 часа на 16.03.2018 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.03.2018 г. от 14:00 часа в конферентната зала в партера на Община Гоце Делчев (гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2)