Архив ЕО - 2013 г.

БД-02-EO/2013 г.

Четвъртък, 06 Юни 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр. Гоце Делчев“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев с адрес: Област Благоевград, 2900 гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2

От тук може да изтеглите пълния текст на решението