Архив ЕО - 2013 г.

БД-03-EO/2013 г.

Четвъртък, 11 Юли 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: община Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението