Архив ЕО - 2013 г.

БД-04-EO/2013 г.

Петък, 02 Август 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за местност „Бухото – Зиче“, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Петрич с адрес: Област Благоевград, 2850 гр. Петрич, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението