Архив ЕО - 2015 г.

БД-16-EO/2015 г.

Четвъртък, 23 Юли 2015 10:45

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имоти № 120.1537 с площ 1.002 дка и № 120.1511 с площ 1.004 дка по плана на новообразуваните имоти на местност „Шейтан дере“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за „рекреационни дейности“ - „Ок““ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Д.М.Д

От тук може да изтеглите пълния текст на решението