Архив ЕО - 2016 г.

БД-11-EO/2016 г.

Петък, 10 Юни 2016 10:50

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 57159.504.7 по КК на с. Покровник, община Благоевград – ниско свободно застрояване с предназначение „за друг вид производствен, складов обект и производство и складиране на пелети“ и запазване на режима на съществуващи сгради с идентификатори 57159.504.7.1, 57159.504.7.2, 57159.504.7.3 и 57159.504.7.4 по КК на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Сградостроене“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, с. Покровник, ЕИК 811047436

От тук може да изтеглите пълния текст на решението