Архив ЕО - 2016 г.

БД-12-EO/2016 г.

Сряда, 15 Юни 2016 15:50

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.35.76 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона „Смф1“ с понижени показатели“ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. В. Б., живущ xxxxxxxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението