Архив ЕО - 2016 г.

БД-14-EO/2016 г.

Петък, 09 Септември 2016 10:10

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на„Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56126.171.30 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „друг вид трайно насаждение“ за „търговска и производствено - складова база““, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: В. К. У.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението