Архив ЕО - 2016 г.

БД-17-EO/2016 г.

Петък, 11 Ноември 2016 11:55

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група (МИГ) Якоруда – Белица 2014 – 2020 г.“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група Якоруда - Белица“ с адрес гр. Якоруда, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 111, Булстат: 177070133

От тук може да изтеглите пълния текст на решението