Архив ЕО - 2010 г.

БД-16-EO/2010 г.

Вторник, 06 Юли 2010 10:20

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №003015 с площ 40.254 дка в местността “Сърба”, землище на с. Балдево, Община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане и застрояване на имота за “Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „М.КА-2002” ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. „Враня” № 4

От тук може да изтеглите пълния текст на решението