Архив ЕО - 2010 г.

БД-18-EO/2010 г.

Четвъртък, 19 Август 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план - план за астрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 013073 с площ 5.000 дка, местност «Кефаликата - сак. чешма», землище на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово за промяна предназначението на земеделска земя за «Соларна централа»

възложител: "КЕЙ ЕМ ДЖИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Пейо Яворов” № 3 ЕИН 200812110

От тук може да изтеглите пълния текст на решението