Архив ЕО - 2009 г.

БД-03-EO/2009 г.

Понеделник, 20 Юли 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 03- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПЗ) за отреждане за “Жилищно строителство за целогодишен отдих” на имот с № 000383, попадащ в отдел 199, подотдел “б” и “в” в териториториалния обхват на ДГС “Сандански”, землище на с. Поленица, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението