Архив ЕО - 2009 г.

БД-06-EO/2009 г.

Петък, 11 Септември 2009 14:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 06- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на жилищен комплекс “Ален мак” - гр. Благоевград - актуализация

От тук може да изтеглите пълния текст на решението