Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-31-ПР/2015 г.

Петък, 19 Юни 2015 15:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма с капацитет 50 броя крави в поземлен имот №056009 с площ 1.189 дка в местността „Караачлък“, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Л. А. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението