Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-32-ПР/2015 г.

Петък, 26 Юни 2015 17:15

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, фотоволтаична инсталация и трафопост в УПИ ХХХ-652 по плана на бивш стопански двор на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „КС ЕКОФУДС“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Зеленка“ № 27, ет. 2, ЕИК 109610461

От тук може да изтеглите пълния текст на решението