Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-33-ПР/2015 г.

Петък, 26 Юни 2015 17:16

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сглобяеми стомано-стъклени конструкции – оранжерии с обща площ 5000 м2 и надземен сглобяем резервоар в имот №023089 с площ 10.767 дка в местност „Лъката“, землището на село Бураново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Х. С. Ч

От тук може да изтеглите пълния текст на решението