Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-34-ПР/2015 г.

Петък, 26 Юни 2015 17:20

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на част от автомивка във ветеринарна амбулатория, находяща се в УПИ VI-2944 от кв. 88а по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: В. К. У.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението