Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-35-ПР/2015 г.

Четвъртък, 02 Юли 2015 13:20

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения, включваща изграждане на тръбен кладенец, довеждащ водопровод, сглобяем напорен резервоар и главна и второстепенни водопроводни мрежи в землището на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „СТРУМА ВЕЛИ ЕСТЕЙТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ бл. №66, вх. В, ап. 2, ЕИК 201259680

От тук може да изтеглите пълния текст на решението