Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-36-ПР/2015 г.

Сряда, 08 Юли 2015 17:12

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с медицински център в поземлен имот с идентификатор 04279.602.107 и площ 341 м2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Медицински център „Терзийски“ – онкопрофилактика, остеопороза и иновативна медицина“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ №10, ЕИК 202868948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението