Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-37-ПР/2015 г.

Понеделник, 13 Юли 2015 11:20

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 56126.4.100 и 56126.4.49 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението