Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-38-ПР/2015 г.

Четвъртък, 16 Юли 2015 10:20

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Модулна мини мандра с капацитет 500 л мляко на ден и транжорна за съхранение и транжиране на месо (нерегулярно и при необходимост) в имот № 003007, местност „Керемидарката“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението