Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-39-ПР/2015 г.

Понеделник, 03 Август 2015 11:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на черешови градини в имоти №009023 с площ 5.036 дка, № 009038 с площ 4.871 дка, местност „Никокош“ и №020020 с площ 17.374 дка, местност „Америка“, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението