Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-40-ПР/2015 г.

Понеделник, 03 Август 2015 13:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на строителни материали – гранити за трошен камък от находище „Осенов рид”, землище на град Кресна, Община Кресна, Област Благоевград”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици

От тук може да изтеглите пълния текст на решението