Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-41-ПР/2015 г.

Понеделник, 10 Август 2015 13:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ XXIII, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението