Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-42-ПР/2015 г.

Понеделник, 10 Август 2015 13:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4787 и площ 1239 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението