Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-43-ПР/2015 г.

Сряда, 19 Август 2015 16:55

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка предназначена за гаражи и лекарски кабинет към съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ III, кв. 24 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението