Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-44-ПР/2015 г.

Понеделник, 07 Септември 2015 16:55

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на надстройка (втори етаж) за клиника в УПИ V, кв. 96 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението