Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-53-ПР/2015 г.

Четвъртък, 29 Октомври 2015 10:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за сезонно отглеждане (домуване) на пашитни животни (говеда), отглеждани за месо в имот № 064003 с площ 16.532 дка, местност „Гроздовец“, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението