Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-55-ПР/2015 г.

Четвъртък, 29 Октомври 2015 16:20

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия с площ 10.383 дка в имот № 000203 с площ 19.084 дка, местност „Киселица“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението