Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-56-ПР/2015 г.

Четвъртък, 29 Октомври 2015 17:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда в имот №037024 с площ 6.149 дка в местността „Вадата“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението