Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-58-ПР/2015 г.

Понеделник, 28 Декември 2015 16:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на търговска и производствено - складова база за метални елементи в имот с идентификатор 56126.316.10 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението