Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-32-ПР/2016 г.

Четвъртък, 23 Юни 2016 13:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 100 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението